Privacy beleid

Algemeen

Econocom Nederland B.V., (“wij”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en andere relevante regelgeving. Hieronder informeren wij jou over ons privacybeleid met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer jij een beroep op ons doet moet je er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante regelgeving. In deze privacyverklaring lees je hoe we dit doen. Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je dat deze privacyverklaring daarop van toepassing is. Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wanneer je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op:

Econocom Nederland B.V. Computerweg 22
3542 DR Utrecht
Tel. +31 30 635 83 33
Email: privacy.nl@econocom.com

Het doel en de grondslag van de verwerking

De grondslagen voor verwerking van jouw persoonsgegevens zijn:

 • Toestemming
 • Het voorbereiden, uitvoeren van overeenkomsten
 • Een gerechtvaardigd belang
 • Wettelijke plicht

Wanneer wij geen klantrelatie met jou hebben en je wenst informatie van ons te ontvangen waarvoor wij van jou persoonsgegevens nodig hebben, dan is jouw toestemming de grondslag van de verwerking hiervan door ons. Ook verwerken wij jouw persoonsgegevens met jouw toestemming om onze dienstverlening te evalueren en verbeteren. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken.

Wanneer wij contact met je hebben bijvoorbeeld in het kader van het sluiten van een overeenkomst, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor het sluiten hiervan.

Verder kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het oplossen van een geschil of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Ook kunnen wij een wettelijke plicht hebben om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld fiscale wetgeving.

Jouw persoonsgegevens delen met derde partijen

In het geval van het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, zoals bijvoorbeeld financiers en leveranciers.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, zoals bijvoorbeeld hosting providers en e-mail marketing bureaus. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven, indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

In alle overige gevallen worden jouw persoonsgegevens slechts gedeeld met derde partijen nadat jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen die buiten de EU/EER zijn gevestigd.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden of voor zover bewaring noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van geschillen.

Wanneer de grondslag voor verwerking van jouw persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij jouw persoonsgegevens totdat jij de toestemming intrekt.

Wij hanteren een bewaartermijn niet langer dan 5 jaar na afloop van onze overeenkomst met jou, of na het oplossen van een geschil.

Wij hanteren een bewaartermijn niet langer dan de definitieve verjaringstermijn van rechtsvordering op jou. Een vonnis bewaren wij twintig jaar.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

Afhankelijk van het type cookie bewaren wij jouw gegevens maximaal twee jaar.

Cookies en Google Analytics

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De volgende cookies worden door Google Analytics geplaatst:

Cookie _ga
Vervaltermijn: 2 jaar
Deze Google Analytics cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt Econocom om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze _ga cookie is het niet mogelijk voor Econocom om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

Cookie _gid
Vervaltermijn: 24 uur
Deze Google Analytics cookie wordt gebruikt om geanonimiseerde bezoekersstatistieken bij te houden. Deze cookie helpt Econocom om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze _gid cookie is het niet mogelijk voor Econocom om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

Cookie Cookie _gat
Vervaltermijn: 10 minuten
Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt Econocom om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze _gat cookie is het niet mogelijk voor Econocom om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

Cookie has_js
Vervaltermijn: direct na bezoek aan de website
Deze cookie kijkt of de bezoeker Javascript heeft en wordt gebruikt door CMS Drupal, het CMS van Econocom. Dit is een sessiecookie die direct na het bezoek aan de website weer van de computer verwijderd wordt. Met deze cookie worden geen persoonlijke informatie of gegevens bijgehouden.

Je kan deze cookies altijd weigeren via je browserinstelling. Als je dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Social media

Wij maken gebruik van social media knoppen om te verwijzen naar Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ en Vimeo. Deze knoppen kan je gebruiken om meer over ons te weten te komen of om informatie over ons te verspreiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ en Vimeo, aangezien zij bepalen hoe de social media knoppen functioneren. Door de knoppen te gebruiken plaatsen deze partijen een cookie, zodat zij jou herkennen wanneer je gebruik maakt van de knoppen.

Het privacybeleid van deze aanbieders verandert regelmatig. Je kan het privacybeleid van Twitter, LinkedIn, Facebook, Google (wat van toepassing is op YouTube en Google+) en Vimeo lezen door op de opgenomen links te klikken.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

We hebben de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SSL: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Jouw rechten

Jou komen de volgende rechten toe:

Recht op inzage

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek verstrekken we jou een overzicht van de persoonsgegevens die we van jou verwerken, op welke grondslag wij verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen en of we jouw informatie aan derden verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om ons te verzoeken om jouw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig rectificeren wij jouw persoonsgegevens en maken ze compleet.

Recht op wissen van gegevens

Je hebt het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om jouw verzoek uit te voeren:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
 • Jij trekt jouw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • Jij maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • Jouw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:

 • Jij betwist de juistheid van jouw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van jouw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en jij verzet je tegen het wissen van jouw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
 • Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doeleinde van onze verwerking maar jij hebt jouw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • Jij hebt bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens en we zijn aan het overwegen of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan jouw gerechtvaardigde gronden.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van met jouw specifieke situatie verband houdende redenen in een van de volgende situaties:

 • De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde eigen belang of het vervullen van een taak van algemeen belang;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of statistische doeleinden of historisch onderzoek.

Wij kunnen jouw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere verwerker over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor jou overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

Je kan bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Om veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om jouw identiteit te verifiëren voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen voor het uitvoeren van jouw verzoek, indien jouw verzoek buitensporig of kennelijk ongegrond is.

Je kan jouw verzoek per e-mail aan ons versturen op het in dit privacy statement aangegeven e- mailadres. Wees in jouw e-mail zo precies en nauwkeurig mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht je wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand informeren wij je over het vervolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan jouw verzoek te voldoen stellen wij jou hiervan op de hoogte. Indien blijkt dat wij geen gevolg aan jouw verzoek kunnen geven motiveren wij de afwijzing aan jou.

Klacht

Bij een klacht of een probleem stellen wij het op prijs als je daarover eerst contact met ons opneemt om tot een oplossing te komen. Jij hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij van mening bent dat jouw rechten geschonden worden.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en dit privacy statement aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van ons privacy statement is te vinden op onze website.
Ons privacy statement is voor het laatst aangevuld en/of gewijzigd op 23 juli 2019.

One digital company